BÀI GIẢNG

BÀI GIẢNG

Gallery1_Home

Các Bài giảng 

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 41

Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ


Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính – Hội Thánh Ân Sủng An-ti-ôt (The Antioch-Grace Church)

(Hội Thánh Tin Lành Orlando on Sunday April 30th, 2017)


Mục Sư Ed Mangham – Portrait of Maturity

(Hội Thánh Tin Lành Orlando on Sunday March 12th, 2017)


Mục Sư Kevin O’ Farrell – For a Such Time As This – Cho Thời điểm như thếnày

(Hội Thánh Tin Lành Orlando on Sunday April 2nd, 2017)