MỤC SƯ ?>

MỤC SƯ

Mus Su Nguyen Hoai Duc
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức Quản Nhiệm
Mục Sư Phạm Hồng Lạc (Hưu Hạ)
Mục Sư Phạm Hồng Lạc
(Hưu Hạ)