MỤC SƯ

MỤC SƯ

Mục Sư NC. Ông Thái An,  Quản Nhiệm

Mục Sư Phạm Hồng Lạc (Hưu Hạ)

Mục Sư Phạm Hồng Lạc
(Hưu Hạ)

Mus Su Nguyen Hoai Duc
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức    (Cựu Quản Nhiệm)            (1934-2018)